#یا صاحب الزمان خودت کمکون کن#

حضرت مهدی در یکی از توقیعات
خود چنین فرمودند:

چنانچه شیعیان ما –که خدا به طاعت خود موفقشان دارد- قلباًدر وفای به عهدشان متحد می شدند نه تنها فوز لقای ما از ایشان به تاخیر نمی افتاد بلکه سعادت دیدارما شتابان بدیشان می رسید ،سعادتی ناشی از معرفت ویکرنگی آنان با ما،و هیچ چیز مارا از ایشان محبوس نمی دارد .جز اخبار نا خوشایندی که از ایشان به ما می رسد وآن را بر ایشان نمی پسندیم.        قلب

 

/ 0 نظر / 8 بازدید