اوضاع اقتصادی آخرالزمان از دیدگاه پیامبر اکرم (ص)و امام صادق (ع)

1-جامعه ی اسلامی ،به خاطر گناهان مبتلای به حکام جائروقحطی میشود.

2- ربا خواری در جامعه شایع می شودوبه همه ی مردم،گردی از ربا می رسد.

3- دولت ،مالک رزق وروزی مردم می شود
4- رشوه خواری در میان کارمندان دولت رایج می شود.

5- سرمایه های عظیم ،درراه خشم خداوند،مصرف می شود.

6- پست های حساس ،به مزایده گذاشته میشود.

7- قمار آشکار می شود.

8- آنها که دنبال روزی حلال هستندنکوهش می شوند وآنها که دنبال حرامند ،ستایش می شوند.

9- امکانات مادی ودنیوی فراوان می شود ودنیا به مردم روی می آورد.

10- درآمد بعضی از مردم ،از طریق کم فروشی یا گران فروشی است.

11- افرادی با سرمایه های فراوان هستند،درحالی که درعمرشان-حتی یک مرتبه هم-زکات نپرداخته اند.

12- اموال زیادی را در غیر اطاعت خدا صرف می کنند،ولی از انفاق مقدار کمی ،در راه خدا ،مضایقه می کنند.

13- حتی کمک به نیازمندان ،با توصیه وپارتی بازی صورت می گیرد،نه برای خدا.

14- درمواقعی که باید باران ببارد،مردم از آن محروم هستند.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید