تذکیه وتهذیب نفس

 استاد لازم است

 

                                                                                                                                      
جوانان رو  یک سال دیگر از عمر ما گذشت .شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش می رویم . در این یک سال تحصیلی شما به حدودتحصیلات و اندوخته های خود واقفید، می دانید چقدر تحصیل کرده و تا چه اندازه پایه های علمی خود را بالا برده اید! لیکن راجع به تهذیب اخلاق ، تحصیل آداب شرعیه ،معارف الهیه و تز کیه نفس  چه کرده اید ؟
متاسفانه در مراکز علمی به این گونه مسائل لازم و ضروری کمتر توجه می شود اگر
انسان خباثت را از نهادش بیرون نکند، هر چه درس بخواند و تحصیل نماید، نه تنها
فایده ای بر آن مترتب نمی شود بلکه ضرر ها دارد اگر اخلاص و قصد قربت نباشد این
علوم هیچ فایده ای ندارد. علم توحیدی هم اگر با صفای نفس توام نباشد وبال خواهد
بود. این اصطلاحات خشک اگربدون تقوی و تذهیب نفس باشد هر چه بیشتر در ذهن انباشته گردد ، کبر و نخوت در دایره ی نفس بیشتر توسعه می یابد . من نمی گویم درس نخوانید، تحصیل نکنید ؛ اگر خدای نخواسته درس نخوانید ، حرام است در مدرسه بمانید البته تحصیل علم لازم است منتها همان طور که در مسائل فقهی واصولی زحمت می کشید ، در راه اصلاح خود نیز کوشش کنید.تحصیل این علوم در واقع مقدمه ی تهذیب نفس و تحصیل فضایل و آداب معارف الهیه می باشد ؛ تا پایان عمر در مقدمه نمانید ، که نتیجه را رهاسازید.بکوشید پیش از آنکه وارد جامعه گردید خود را اصلاح کنید.

 

خدا نکند انسان پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد ودرمیان مردم نفوذ و شخصیتی پیدا کند ، که خود را می بازد ، خود را گم می کند. قبل ازآنکه عنان اختیار از کف شما ربوده شود ،خود را بسازید واصلاح کنید. باید به فکر باشید . در زمینه تهذیب و
تذکیه  نفس و اصلاح اخلاق بر نامه تنظیم کنید ؛ استاد اخلاق برای خود معین نمایید.

 

جلسه وعظ و خطابه ، پند و نصیحت تشکیل دهید ، خود رو نمی توان مهذب
شد. چه طور علم فقه و اصول به مدرس نیاز دارد ، درس وبحث می خواهد، برای هر علم وصنعتی در دنیا استاد و مدرس لازم است، کسی خود رو خود سر در رشته ای متخصص نمی گردد،فقیه وعالم نمی شود،لیکن علوم معنوی واخلاقی ،که هدف بعثت انبیاء و از لطیف ترین و دقیق ترین علوم است ، به تعلیم و تعلم نیازی ندارد ، و
خودرو و بدون معلم حاصل می گردد؟! انبیاء خدا برای این مبعوث شدند که آدم تربیت
کنند ؛ انسان بسازند ؛ بشر را از زشتی ها ، پلیدی ها ، فسادها و رذایل اخلاقی دور
سازند ، و با فضایل و آداب حسنه آشنا کنند ، « بعثتُ لاُتمّّمَ مکارمَ الاخلاق »
چنین علمی که خداوند متعال نسبت به آن آن قدر اهتمام داشته ، که انبیا را مبعوث
فرموده است . اکنون درحوزه های ما رواجی ندارد و کسی به طور شایسته به آن اهمییت نمی دهد.       ( فراز هایی از کتاب جهاداکبرامام خمینی ره)

 

/ 0 نظر / 9 بازدید